Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.
Tel.: 96/427-522
OM: 030728
Felnőttképzési engedélyszám: E-000233/2014
Bankszámlaszám: 10033001-00335766-00000000
Adószám: 15833002-2-08

Technikum


FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A 2020-2021-ES TANÉVRE

 

Nyílt napok:

2019. november 28. 15 00 óra

2020. január 30. 15 00 óra

 

RÖVID BEVEZETŐ

 

A 2020. szeptember elsejétől induló tanévben a szakképzésben már a nemrégiben napvilágot látott „Szakképzés 4.0” elnevezésű stratégia alapján indul meg az oktatás. A reform egyaránt érinti a képzések szerkezetét, tartalmát és követelményeit. Ennek megfelelően iskolánkban is felváltja a szakgimnáziumi képzést a technikum, a szakközépiskolai képzést pedig (ami a régi „szakmunkás” képzésnek felelt meg) a szakképző iskola.

Iskolánk fő feladata továbbra is olyan, az új gazdálkodási környezetben alkalmazkodni tudó, korszerű technológiai és közgazdasági ismeretekkel rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari szakemberek képzése, akik iránt folyamatos munkaerő-piaci igény mutatkozik.

 

 

Technikum

ISKOLÁNKBAN OKTATOTT KÉPZÉSEK KÓDJAI

 

Minden választható szakmához tartozik egy kódszám, ezt nevezzük a „tanulmányi terület kódszámának”. A jelentkezési lapon a választott szakma (tanulmányi terület) kódjaként az alábbiakból a „KÓD” alatt található piros számot kell megadni.

Egyes szakmáknál az szabályozás megad választható szakmairányt, ezt a tanulók választják majd a képzés folyamán.

 

MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT

KÓD

0011              Mezőgazdasági technikus (OKJ: 54 621 03)

 

            Választható szakmairányai:            Állattenyésztő

 

                                                                       Növénytermesztő

 

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT

KÓD

0012              Sütő- és cukrászipari technikus (OKJ: 54 541 07)

 

Technikumi képzés újdonsága, előnyei:

 • Először ágazatot választ, amivel 2 évig ismerkedik.
 • 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. (Megerősítheti a 8. osztály év végi választását vagy változtathat.)
 • A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit
  • Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, három tárgyból előrehozott érettségi lehetőséggel
  • a nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott, hiszen ugyanolyan összóraszámban történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvből
  • nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy
  • a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít
 • Az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet.

 

A jelentkezés módja:

Iskolánkba jelentkezési lapon kell jelentkezni. A középiskolai jelentkezést az általános iskolák intézik a KIFIR rendszeren keresztül, szorosan együttműködve a szülőkkel. A külföldről jelentkezők tájékoztatására a www.oktatas.hu oldal közöl minden évben részletes útmutatást.

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK (SNI),

BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉG (BTMN)

Amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, azt a felvételi lapon fel kell tűntetni a megjegyzés rovatban! A felvételi kérelemhez csatolni kell a szakértői bizottság érvényes (3 évnél nem régebbi) szakvéleményét! Ezek elmaradása a felvételi eljárás sikertelenségét okozhatja! Fel kell tűntetni a jelentkezési lap megjegyzés rovatában azt is, ha a tanuló fel van mentve valamely tantárgyból a minősítés és az értékelés alól.

Az iskolánk által meghirdetett tanulmányi területekre hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Az intézmény a felvételi kérelem elbírálása során minden egyes esetben megvizsgálja a szakértői bizottság érvényes szakvéleményében foglaltakat, hogy tisztázza a gyermek képzése beilleszthető-e az iskolában folyó szakképzés speciális kereti közé, illetve a jelentkező egyedi problémája lehetővé teszi-e választott szakma elsajátítását, s mindezek függvényében dönt a felvétel vagy az elutasítás mellett.

IDEGEN NYELV

A felvételi lapon legyenek szívesek egyértelműen megjelölni, hogy sikeres felvételi esetén a jelentkező a német vagy az angol nyelvet szeretné tanulni iskolánkban. Ha mindkettőt megjelölik a jelentkezési lapon, akkor automatikusan a sorrendben elsőnek megjelöltet tekintjük választott nyelvnek.

A vizsgázó teljesítményének mérése:

Orvosi alkalmasság és megfelelő tanulmányi eredmény.

A tanulókat a hozott pontok alapján rangsoroljuk (max. 80 pont).

FELVÉTELI VIZSGA NINCS.

 Bekerülés feltételei technikumban:

A tanulókat a hozott pontok (maximum 80 pont) összesítése alapján rangsoroljuk. Technikumi képzéseink esetén 40 hozott pont alatt nem veszünk fel tanulót. A felvételhez egészségügyi orvosi vizsgálat szükséges, melyet iskolánkban végzünk el. Ennek időpontjáról a felvételi lapok elbírálását követően intézményünk levélben értesítést küld.

 

Hozott pont:

Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi, az alábbi táblázatban felsorolt osztályzatait összeadjuk (maximum 80 pont). Minden érdemjegy az értékével megegyező felvételi pontszámot ér.

A maximum 80 hozott pont számítása

 

7. osztály év végi jegy alapján szerezhető maximum pont

8. osztály félévi jegy alapján szerezhető maximum pont

Magyar nyelv

5

5

Irodalom

5

5

Matematika

5

5

Történelem

5

5

Idegen nyelv

5

5

Informatika

5

5

Biológia

5

5

Kémia

5

5

Lehetséges maximum

40 pont

40 pont

 

 Az SNI-s tanulók felvételi pontszámítása:

Ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése és minősítése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető oly módon, hogy más kötelező érettségi tantárgy eredményének kétszerese kerül beszámításra. Ebben az esetben a jelentkező számára a legtöbb pontot hozó érettségi tantárgy eredményét számítjuk be kétszeresen. Pontazonosság esetén a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika tantárgyak jegyeinek összevetése alapján rangsorolunk.

 

SZAKMALEÍRÁS

 

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS

Mezőgazdaság ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány.

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére.

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás. Csoportmunka keretében vezetői képességek megléte, gyors és hatékony döntések meghozatala, a modern technológiák megismerésének, alkalmazásának képessége.

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet folytat;
 • piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja vállalkozását;
 • anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytat;
 • beállítja, ellenőrizi, karbantartja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;
 • a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, takarmányozási, tenyésztési feladatait elvégzi;
 • a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését elvégzi;
 • környezetkímélő termelési technológiákat alkalmaz;
 • a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégzi;
 • mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végzi.

 

Azon fiatalok részére ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés minőségi  irányításához.

 

SÜTŐ- ÉS CUKRÁSZIPARI TECHNIKUS

Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A sütő- és cukrászipari technikus képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma alapjainak ismereteivel is. Keresett szakma, hiszen a vállalkozásoknak is nagy szükségük van a sokrétű szakmai tudással rendelkező szakemberekre. A technikus képesítés birtokában jó áttekintőképességgel, irányító képességgel és az ehhez szükséges magasabb szintű szakmai tudással kell rendelkezni.

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kézügyesség, színlátás, ízérzékelés, csapatmunka, együttműködés.

 

A  SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

cukrásztechnológiai alapműveleteket végez;

cukrászati késztermékeket készít;

diétás és különleges táplálkozási igényű termékeket készít;

sütőipari és cukrászati termékeket minősít;

termeléstervezési és szervezési feladatokat végez;

minőségbiztosítási dokumentumokat vezet;

minőségbiztosítási ellenőrzéseket végez;

gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat végez, a készter- mékeket ellenőrzi és minősíti;

a technológiai berendezéseket, gépeket beállít, üzemeltet;

a termékgyártás víz- és energiagazdálkodását   megszervezi;

a melléktermékeket, hulladékokat kezeli, esetleg hasznosítja.

 

Ajánlott minden fiatal számára, akik szeretik a szervezést, a gépeket, érdeklik az édességek, a süteménykészítés, a kenyérfélék és péksütemények előállítása. Azoknak is ajánlott, akik szakirányú felsőfokú végzettséget szeretnének szerezni.

 

 

 

Tanórán kívüli tevékenység

Iskolánkban természetbúvár, színjátszó-kör, lovas szakkörök, dekorációs szakkör valamint felzárkóztatók és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások működnek. A sportolás feltételeit nagyméretű füves labdarúgó pálya, 3 kispálya, tornaterem, tornaszoba, kondi terem biztosítja. Iskolánk rendszeresen indul a városi fiú/lány kézilabda és foci bajnokságokban.

Kollégiumi elhelyezés: minden jogos igénylő részére diákotthoni elhelyezést biztosítunk.

Figyelem! Ez a tájékoztató a 2019. október 15-én hatályos jogszabályok és a fenntartói állásfoglalás alapján készült. Amennyiben későbbiekben újabb jogszabályi változások a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan bármiféle változást hoznának, akkor a tájékoztatóban foglaltak annak megfelelően módosulhatnak.2020