Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.
Tel.: 96/427-522
OM: 030728/007
Felnőttképzési engedélyszám: E-000233/2014
Bankszámlaszám: 10033001-00335766-00000000
Adószám: 15833002-2-08

Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tartalmazza:


A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót.

Tájékoztató a felvételi lehetőségről


A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát

Beiskolázási tájékoztatók:    Technikum         Szakképző iskola


Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is.

Jogszabály szerint       Igazgatói határozat


A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait.

Törvényességi ellenőrzés lezárása


A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait.

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon:

reggel 6 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, legkésőbb 20 óráig van nyitva.

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt.

Tanév rendje                                                         Munkaterv


A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

Még nem releváns


A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

Szervezeti és Működési Szabályzat                  Házirend               Pedagógiai Program


A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzatot

Letöltés


A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét.

Végzettségek és tantárgyak


A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét.

Végzettségek és tantárgyak


Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit.

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030741


A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat.

Statisztika


A középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit.

Statisztika


A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét.

Szakkörök


A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait.

Házirend


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét.

Házirend                                 Vizsgaszabályzat                                Továbbhaladás


Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

Statisztika2021