Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.
Tel.: 96/427-522
OM: 030728
Felnőttképzési engedélyszám: E-000233/2014
Bankszámlaszám: 10033001-00335766-00000000
Adószám: 15833002-2-08

Szakképző iskola


FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A 2020-2021-ES TANÉVRE

 

Nyílt napok:

2019. november 28. 15 00 óra

2020. január 30. 15 00 óra

 

RÖVID BEVEZETŐ

 

A 2020. szeptember elsejétől induló tanévben a szakképzésben már a nemrégiben napvilágot látott „Szakképzés 4.0” elnevezésű stratégia alapján indul meg az oktatás. A reform egyaránt érinti a képzések szerkezetét, tartalmát és követelményeit. Ennek megfelelően iskolánkban is felváltja a szakgimnáziumi képzést a technikum, a szakközépiskolai képzést pedig (ami a régi „szakmunkás” képzésnek felelt meg) a szakképző iskola.

Iskolánk fő feladata továbbra is olyan, az új gazdálkodási környezetben alkalmazkodni tudó, korszerű technológiai és közgazdasági ismeretekkel rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari szakemberek képzése, akik iránt folyamatos munkaerő-piaci igény mutatkozik.

 

 

Szakképző iskola

ISKOLÁNKBAN OKTATOTT KÉPZÉSEK KÓDJAI

 

Minden választható szakmához tartozik egy kódszám, ezt nevezzük a „tanulmányi terület kódszámának”. A jelentkezési lapon a választott szakma (tanulmányi terület) kódjaként az alábbi felsorolásból a „KÓD” alatt található piros számot kell megadni.

Egyes szakmáknál az szabályozás megad választható szakmairányt, ezt a tanulók választják majd a képzés folyamán.

 

MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT

 

KÓD

 

0001              Gazda (OKJ: 34 621 01)

 

 

 

 

 

            Választható szakmairányai:            Állattenyésztő

 

 

                                                                       Növénytermesztő

 

 

                                                                       Lovász

 

 

 

 

0002              Kertész (OKJ: 34 622 02)

 

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT

 

KÓD

0003              Hentes és húskészítmény-készítő (OKJ: 34 541 14)

0004              Pék (OKJ: 34 541 05)

0005              Pék-cukrász (OKJ: 34 541 11)

 

 

Szakképző iskolai képzés újdonsága, előnyei:

 • mesterképzés folyik

➢3 éves

 • az első év ágazati ismereteket adó oktatás
 • 9. évfolyam után még a technikummal átjárható rendszer
 • ösztöndíj
 • 9. évfolyam után történik a szakmaválasztás
 • 10. és 11. évfolyam szakmai képzés duális keretek között zajlik
 • ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződés váltja fel

 

Duális képzés = a képzés helyszíne elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál lesz, ahol a szakma elsajátítása történik.

 

A jelentkezés módja:

Iskolánkba jelentkezési lapon kell jelentkezni. A középiskolai jelentkezést az általános iskolák intézik a KIFIR rendszeren keresztül, szorosan együttműködve a szülőkkel. A külföldről jelentkezők tájékoztatására a www.oktatas.hu oldal közöl minden évben részletes útmutatást.

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK (SNI),

BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉG (BTMN)

Amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, azt a felvételi lapon fel kell tűntetni a megjegyzés rovatban! A felvételi kérelemhez csatolni kell a szakértői bizottság érvényes (3 évnél nem régebbi) szakvéleményét! Ezek elmaradása a felvételi eljárás sikertelenségét okozhatja! Fel kell tűntetni a jelentkezési lap megjegyzés rovatában azt is, ha a tanuló fel van mentve valamely tantárgyból a minősítés és az értékelés alól.

Az iskolánk által meghirdetett tanulmányi területekre hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Az intézmény a felvételi kérelem elbírálása során minden egyes esetben megvizsgálja a szakértői bizottság érvényes szakvéleményében foglaltakat, hogy tisztázza a gyermek képzése beilleszthető-e az iskolában folyó szakképzés speciális kereti közé, illetve a jelentkező egyedi problémája lehetővé teszi-e választott szakma elsajátítását, s mindezek függvényében dönt a felvétel vagy az elutasítás mellett.

IDEGEN NYELV

A felvételi lapon legyenek szívesek egyértelműen megjelölni, hogy sikeres felvételi esetén a jelentkező a német vagy az angol nyelvet szeretné tanulni iskolánkban. Ha mindkettőt megjelölik a jelentkezési lapon, akkor automatikusan a sorrendben elsőnek megjelöltet tekintjük választott nyelvnek.

 

A vizsgázó teljesítményének mérése:

Orvosi alkalmasság és megfelelő tanulmányi eredmény.

A tanulókat a hozott pontok alapján rangsoroljuk (max. 80 pont).

FELVÉTELI VIZSGA NINCS.

 Bekerülés feltételei szakképző iskolában:

A tanulókat a hozott pontok (maximum 80 pont) összesítése alapján rangsoroljuk. A felvételhez egészségügyi orvosi vizsgálat szükséges, melyet iskolánkban végzünk el. Ennek időpontjáról a felvételi lapok elbírálását követően intézményünk levélben értesítést küld.

 Hozott pont:

Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi, az alábbi táblázatban felsorolt osztályzatait összeadjuk (maximum 80 pont). Minden érdemjegy az értékével megegyező felvételi pontszámot ér.

A maximum 80 hozott pont számítása

 

7. osztály év végi jegy alapján szerezhető maximum pont

8. osztály félévi jegy alapján szerezhető maximum pont

Magyar nyelv

5

5

Irodalom

5

5

Matematika

5

5

Történelem

5

5

Idegen nyelv

5

5

Informatika

5

5

Biológia

5

5

Kémia

5

5

Lehetséges maximum

40 pont

40 pont

 

 Az SNI-s tanulók felvételi pontszámítása:

Ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése és minősítése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető oly módon, hogy más kötelező érettségi tantárgy eredményének kétszerese kerül beszámításra. Ebben az esetben a jelentkező számára a legtöbb pontot hozó érettségi tantárgy eredményét számítjuk be kétszeresen. Pontazonosság esetén a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika tantárgyak jegyeinek összevetése alapján rangsorolunk.

 

 

SZAKMALEÍRÁSOK

 

GAZDA

Mezőgazdaság ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány, Lovász szakmairány.

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás, önálló munkavégzés, a természet és az állatok szeretete, jó állóképesség, gyors döntések meghozatalának  képessége.

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • talaj-előkészítést, vetést végez;
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátja;
 • növényápolást végez;
 • élelmezési célra termesztett növényt betakarítja, tárolja;
 • takarmánynövényt betakarítja, tartósítja, tárolja;
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellát;
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajt;
 • állatot takarmányoz, szaporít;
 • állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajt;
 • mezőgazdasági gépet karbantart, üzemeltet, valamint kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;
 • épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez;
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betart és betartat;
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez;
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet.

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a szabadban dolgozni, szereti az állatokat, a természetet. A modern családi gazdaságok fő munkaereje a gazda, aki tudásával, hozzáállásával működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ötleteivel, tanácsaival munkaerőként vesz részt a gazdaságok életében.

 

KERTÉSZ

Mezőgazdaság ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A kertész szakma széleskörű ismereteket nyújt. A kertész feladata a szőlőtermesztés, a gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövény- és dísznövénytermesztés, valamint a kertek építése és gondozása.

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS

A természet szeretete, állóképesség, jó fizikum, kézügyesség és csapatmunka.

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • gyümölcsöskert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja;
 • szőlőskert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja;
 • zöldségkert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja;
 • gyógynövény kert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja;
 • díszkert kertészeti feladatait irányítás mellett ellátja;
 • parkfenntartási feladatokat irányítás mellett ellátja;
 • parképítési feladatokat irányítás mellett ellátja.

 

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a természet, szereti a növényeket, szeret alkotni.

 

HENTES ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNY-KÉSZÍTŐ

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A hentes az egyik legrégebbi, nagy hagyományokkal rendelkező szakma. A hentes munkájának köszönhető, hogy a vágóállatok, a baromfik konyhakészen, feldolgozva kerülhetnek az üzletek pultjaira. A hentes készíti a húskészítményeket is, ilyenek pl. kolbászok, felvágottak, szalámik, virslik stb. A hentes és húskészítmény készítő szaktudásával a húsok és hústartalmú élelmiszerek biztonságosan jutnak a fogyasztókhoz. A hentes nem csak feldolgozza a húsokat, de szakszerűen ki is szolgálja a vásárlóit.

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Állóképesség, megbízhatóság, ízérzékelés, kézügyesség, csapatmunka.

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • átveszi a munkaterületet;
 • felméri, előkészíti a szükséges anyagokat, eszközöket;
 • elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végez;
 • darabolást, csontozást végez;
 • másodlagos feldolgozást végez;
 • félkész- és késztermékeket készít;
 • hőkezelt húskészítményeket gyárt;
 • sózott, pácolt húskészítményeket gyárt;
 • befejező műveleteket végez;
 • gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet;
 • alapméréseket végez.

 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a húsfeldolgozás, a hagyományos és korszerű húskészítmények összeállítása, elkészítése, és szeret emberekkel foglalkozni.

 

 

PÉK

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A pék a legrégebbi szakmák egyike. Munkájának és szakértelmének köszönhetően kerülhet a boltok polcaira a legalapvetőbb élelmiszerünk, a kenyér. A pék készíti a péksüteményeket, a kalácsokat, pogácsákat, leveles termékeket. A pék munkáját ma már korszerű gépek és technológiák segítik, hogy ne legyen annyira megterhelő, mint régebben. A pék szakma megbecsülése folyamatosan emelkedik, ezért nagy szükség van jól képzett pékekre.

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Állóképesség, ügyes mozgás, kézügyesség, csapatmunka.

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • átvételi és raktározási feladatokat végez;
 • előkészítő műveleteket végez;
 • nyersanyagot, készterméket vizsgál, gyártásközi ellenőrzést végez;
 • eszközöket használ, gépeket és berendezéseket kezel;
 • befejező műveleteket végez;
 • tésztát készít;
 • tölteléket készít;
 • feldolgozza a tésztát;
 • tésztát keleszt;
 • tésztát süt;
 • készterméket kezel, csomagol;
 • mézeskalácsot készít és díszít;
 • adminisztrációs munkát végez.

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret sütni, érdeklődik az élelmiszerek előállítása iránt, szeretne olyan termékeket alkotni, amelyekre a fogyasztóknak naponta alapvető élelmiszerként szüksége van.

 

PÉK-CUKRÁSZ

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A pék-cukrász képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma alapjainak ismereteivel. Jól látható, hogy a cukrászok is készítenek péktermékeket és a pékségek is cukrász termékeket. Ennek a kettős igénynek a kiszolgálására alkalmasak a pék-cukrász végzettséggel rendelkező szakemberek. Keresett szakma, hiszen a vállalkozásoknak is nagy szükségük van a sokrétű szakmai tudással rendelkező szakemberekre.

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kézügyesség, állóképesség, ízérzékelés, színlátás, csapatmunka.

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • cukrásztechnológiai alapműveleteket végez;
 • cukrászati félkésztermékeket készít;
 • cukrászati késztermékeket készít;
 • díszítő műveleteket végez,
 • fagylaltot, parfét készít;
 • pohárkrémet készít;
 • sütőipari nyersanyagokat előkészít;
 • péksüteményeket és finom pékárukat készít;
 • célzott táplálkozási igényt kielégítő termékeket készít;
 • sütőipari és cukrászati termékeket minősít;
 • minőségbiztosítási dokumentumokat vezet;
 • minőségbiztosítási ellenőrzéseket végez;
 • a technológiai berendezéseket, gépeket beállít, üzemeltet;
 • gondoskodik a melléktermékek felhasználásáról;
 • vállalkozást indít, működtet.

 

Ajánlott minden fiatal           számára, akit érdekelnek az édességek, a süteménykészítés, a kenyérfélék és péksütemények előállítása.

Tanórán kívüli tevékenység

Iskolánkban természetbúvár, színjátszó-kör, lovas szakkörök, dekorációs szakkör valamint felzárkóztatók és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások működnek. A sportolás feltételeit nagyméretű füves labdarúgó pálya, 3 kispálya, tornaterem, tornaszoba, kondi terem biztosítja. Iskolánk rendszeresen indul a városi fiú/lány kézilabda és foci bajnokságokban.

Kollégiumi elhelyezés: minden jogos igénylő részére diákotthoni elhelyezést biztosítunk.

Figyelem! Ez a tájékoztató a 2019. október 15-én hatályos jogszabályok és a fenntartói állásfoglalás alapján készült. Amennyiben későbbiekben újabb jogszabályi változások a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan bármiféle változást hoznának, akkor a tájékoztatóban foglaltak annak megfelelően módosulhatnak.2020